Liên kết Website
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

69368379_1563153847159696_6590445831868907520_n.jpg 95202472CEA74F7DB8F5E009F2CA17C3.jpeg E56F0023E6AD4004AE137EA80699514C.jpeg 4BD06772E91A45FDBE6A27D16881211B.jpeg 510EA171FE4C4C068BDBA3B9197C012E.jpeg 40EB1000BBDA434094B3741EBE95FBA9.jpeg 2694DCC9B52E447CADD895F2B0ADF8FE.jpeg 7CCDABD0475F495780D5E076299A1866.jpeg Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Chuc_Mung_Nam_Moi_2014.swf Chia_tay_M2.jpg Chia_tay_M21.jpg Chia_tay_M22.jpg IMG_1542593943976_1543886555607.jpg 20181119_145358.jpg IMG_20181201_145223.jpg IMG_20181201_145213.jpg IMG_20181201_145144.jpg Khu_hieu_bo.JPG Cong_truong.JPG

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

Unit 4. Learning a foreign language

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị The (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:55' 31-10-2009
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 197
Số lượt thích: 0 người
All the teachers
and students to our class !
Who is the faster ?
Luật chơi
Chia líp thµnh 2 nhãm . Khi trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn mét bøc tranh , 2 nhãm ph¶i
nhanh chãng kÓ ra c¸ch thøc häc tiÕng Anh t­¬ng øng víi bøc tranh ®ã. Nhãm nµo
l¾c chu«ng tr­íc th× giµnh quyÒn tr¶ lêi . Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 1 ®iÓm .Tr¶ lêi
sai th× quúªn ch¬i thuéc vÒ ®éi b¹n . KÕt thóc trß ch¬i nhãm nµo ®­îc nhiÒu ®iÓm
h¬n sÏ th¾ng cuéc.
Listen to English tapes
Learn English on the internet
Do grammar exercises
Read English books
Write English as much as possible
Learn by heart
Learn to sing English songs
Use dictionary for reading
Talk with foreigners
Read English newspapers
Watch English TV programs
……..
GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
PERIOD 20 -
I . Getting started
Check () how do you learn English. Add more things you do or want to do
Have you finished your exam ?
Yes , I have
Paola
Lan
LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
PERIOD 20 -
I . Getting started
II . Listen and read
* Vocabulary
+ aspect ( n )
+ Written examination >< oral examination ( n )
+ examiner ( n ) >< candidate ( n )
LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Matching
Match a picture or a Vietnamese word with an English word
Examiner
Oral examination
Written examination
Candidate
LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
I . Getting started
II . Listen and read
*Guess:
1 , How many questions did the examiner ask Lan?

2 , Were the questions difficult or easy ?


LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
I . Getting started
II . Listen and read
2. Listen and read
Paola : Hey, Lan ! Have you finish your exam ?
Lan : Yes …., I have .
Paola : Were the questions difficult ?
Lan : Well, they are quite hard
Paola :Did you pass ?
Lan : I’m not sure . The examiner didn’t tell me
Paola : What questions did she ask you ?
Lan : First she asked me what my name was , and where I came from
Paola : They were easy for you , weren’t they ?
Lan : …then she asked me why I was learning English , … and if I smoke other languages
Paola : Go on
Lan : ….. Then she asked me when I learned English in my country .
…... And she asked how I would use English in the future
Paola : What else did she ask you ?
Lan : Oh , Paola ! Let me try to remember ! …. Ah , she asked me what aspects of learning English I found most difficult .
Paola : Is that all , Lan ?
Lan : Oh . There were a lot of other questions. She also asked me to read a passage
Paola : What did she say in the end ?
Lan : I’m trying to to remember …. Oh ,yes ! Exactly she said “ If you want to attend the course , you must pass the written examination . Good luck !
Paola : It’s terrible , Lan . I don’t think I will be able to pass the exams
Lan : Don’t worry , Paola . Everything will be all right .

*Guess:
1 - How many questions did the examiner ask Lan?


2 - Were the questions difficult or easy?


LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
I . Getting started
II . Listen and read
She asked Lan 7 questions . Besides , she
asked Lan to read
They were difficult
2. Listen and read
Paola : Hey, Lan ! Have you finished your exam ?
Lan : Yes …., I have .
Paola : Were the questions difficult ?
Lan : Well, they were quite hard
Paola :Did you pass ?
Lan : I’m not sure . The examiner didn’t tell me
Paola : What questions did she ask you ?
Lan : First she asked me what my name was , and where I came from
Paola : They were easy for you , weren’t they ?
Lan : …then she asked me why I was learning English , … and if I smoke other languages
Paola : Go on
Lan : ….. Then she asked me when I learned English in my country .
…... And she asked how I would use English in the future
Paola : What else did she ask you ?
Lan : Oh , Paola ! Let me try to remember ! …. Ah , she asked me what aspects of learning English I found most difficult .
Paola : Is that all , Lan ?
Lan : Oh . There were a lot of other questions. She also asked me to read a passage
Paola : What did she say in the end ?
Lan : I’m trying to remember …. Oh ,yes ! Exactly she said “ If you want to attend the course , you must pass the written examination . Good luck !
Paola : It’s terrible , Lan . I don’t think I will be able to pass the exams
Lan : Don’t worry , Paola . Everything will be all right .

Find the questions which the examiner asked Lan


1. What my name was

3. Why was I learning English

5.How I learned English in my country
6. How I would use English in the
future
7. What aspect of learning English
I found most difficult.
7. “What aspect of learning English
do you find most difficult?”3 . “ Why are you learning English ?”5. “How did you learn English in
your country?”

LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
I . Getting started
II . Listen and read
Direct speech
Indirect speech
2 " Where do you come from ? "
4 . " Do you speak any other languages ? "
6 ." How would you use English
in the Future ? "
2 . Where I came from
4 . If I spoke any other languages
1 . " What is your name ? "
LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
PERIOD 20 -
I . Getting started
II . Listen and read
* Vocabulary
+ aspect ( n )
+ Written examination
+oral examination ( n )
+ examiner ( n )
+ candidate ( n )
LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Structure
Reported speech with Yes/ No questions
S1+ asked (O) + S2+ V(chia)Eg : She asked me " Do you like music ? "
=> She asked me if I lived music.
Reported speech with Wh questions :

S1 + ( O )+ Wh. + S2 + V ( chia )


Eg: 1 .They asked us “ What do you want ? ’’
 They asked us what we wanted
2 ,They asked him “ Why are you staying here ?
They asked him why he was staying there
3 . They asked me “ What must you do ? “
 They asked me what I had to do
4. "Who do you live with?", she asked me
? She askes me who I lived with
5. "Does he go to school by bike?", she said to me
? She asked me if he went to school by bike
6. He said to me: "Why must you come here?"
? He asked me why I had to come there

*Change these sentences into reported speech.
I asked Lan: "Are you a student?"
? I asked Lan if she was a student
2. She asked: "Do you like to learn a foreign language?"
? She asked if I liked to learn a foreign language
3. "How many languages can you speak?", said Ha
? Ha asked how many languages I could speak
I . Getting started
II . Listen and read
LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
1. What is your name?
2. Where do you come from?
3. Where do you live?
4. Do you live with your parents?
5. When did you begin studying English?
6. Why are you learning English?
7. Do you speak any other languages?
8 How did you learn English in your country?
9. How will you use English in the future?
10. What aspect of learning English do you find
most difficult?
11. What are you going to learn?
12. What are your hobbies?
13. Look at this picture. Describe it.
14. Read the passage.

*What exactly did the examiner ask Lan?
GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
1. What is your name?
2. Where do you come from?
3. Where do you live?
4. Do you live with your parents?
5. When did you begin studying English?
6. Why are you learning English?
7. Do you speak any other languages?
8 How did you learn English in your country?
9. How will you use English in the future?
10. What aspect of learning English do you find
most difficult?
11. What are you going to learn?
12. What are your hobbies?
13. Look at this picture. Describe it.
14. Read the passage.

*What exactly did the examiner ask Lan?
GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
1
2
8
3
4
5
6
7
Lucky numbers
Luật chơi
Lần lượt từng thành viên trong mỗi
đội chọn một ô số bất kỳ. Nếu ô đó
có chứa câu hỏi thì thành viên đó
phải trả lời . Mỗi câu trả lời đúng
được 2 điểm. Nếu chọn được ô may
mắn thì được 2 điểm mà không phải
trả lời câu hỏi. Nếu chọn phải ô mất
lượt thì phải nhường quyền chơi cho
đội bạn. Kết thúc trò chơi đội nào
được nhiều điểm hơn thì thắng cuộc.
1
2
3
4
5
6
7
8
Happy to you!
Lucky number
True or False ?
The examiner asked Lan how she
would use English in the future
? True
Change into indirect speech

She asked me " Where do you live ? "
? She asked me where I lived
Happy to you!
Lucky number
Change into indirect speech

He asked me " Do you work on a farm ? "
? He asked me if I worked on a farm
Don`t be sad !
Losing turn
True or False ?
The examiner asked Lan 6
questions
? False
Change into indirect speech

She asked me " What can he do ? "
? She asked me what he could do
LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
PERIOD 20 -
I . Getting started
II . Listen and read
* Vocabulary
+ aspect ( n )
+ Written examination
+oral examination ( n )
+ examiner ( n )
+ candidate ( n )
LESSON 1 . GETTING STARTED- LISTEN AND READ
Unit 4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Structure

Reported speech with Wh questions :
S + asked ( O )+ Wh… + S + V ( chia )
requested
recommand
* Homework
1 , Learn by heart the vocabulary and structures
2 , Redo the exercises in your notebooks
3 , Prepare the next lesson " Speak "
Thanks for your attention
 
Gửi ý kiến